Om sjuksköterska Björn

 

Jag som utför behandlingarna heter Björn Hansson och är legitimerad sjuksköterska sedan 2002. Jag arbetar som konsult i centrala Göteborg.

Jag är certifierad av Estetiska injektionsrådet för estetisk injicering. Certifieringen är en kvalitetsstämpel för läkare, sjuksköterskor och tandläkare. För dig som patient ger det dig vetskapen om att behandlingen håller kvalité och har patientsäkerhet i fokus. 

Utgångspunkten i mitt arbete är att skapa naturliga resultat genom att förstärka mina kunders ansiktsdrag. 

Välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar kring estetisk injicering.

Läs mer om mig på LinkedIn och följ mitt arbete i sociala kanaler!

GDPR - Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Sjuksköterska Björn AB.

Vi visar med denna personuppgiftspolicy att vi respekterar din personliga integritet. I policyn kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Du kan också ta del av vilka rättigheter som du har gentemot vårt företag samt hur du kan använda dessa rättigheter.

Sjuksköterska Björn AB följer den svenska dataskyddslagstiftningen där dataskyddsförordningen (GDPR) ingår.

Sjuksköterska Björn AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Person- och kontaktinformation

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

• Namn (ditt för- och efternamn)
• Personnummer
• Telefonnummer
• E-post
• Uppgift om betalning mm när du bokar behandling hos oss eller önskar information.
• Vi sparar dina e-mail som du skickar till oss.

Vi sparar dina uppgifter i vårt kundregister i 10 år, räknat från att kundförhållandet är avslutat. Om du önskar kan vi dock radera dina uppgifter tidigare. Efter att behandlingen och uppföljningar har avslutats betraktar vi kundförhållandet som avslutat. Delar av din person- och kontaktinformationen noteras även i din journal som vi sparar i enlighet med gällande regler för journaler.

Vi använder din person- och kontaktinformation för att hantera relationen med dig som kund. Bland annat behöver vi komma i kontakt med dig när det gäller bokningar, om det behövs uppföljningar eller om vi har frågor till dig. Vidare behöver vi ditt telefonnummer för att skicka ut SMS avseende bekräftelser av bokningar och påminnelser om bokningar.

När du blir kund hos oss behöver vi få information om din hälsa. Vi behöver veta om du har en eventuell sjukdom, ditt biomedicinska och fysiologiska tillstånd samt att vi behöver ta del av din medicinska historia. Men vi kan även behöva information om ingrepp som du önskar få genomförda.

Hälsouppgifterna kan samlas in muntligen eller skriftligen, exempelvis när du träffar läkaren eller annan personal på kliniken. Vi lägger även in bilder före samt efter ingrepp i journalen. I journalen finns också din läkares noteringar, slutsatser och analyser, provsvar ochundersökningsresultat dvs sedvanlig journalinformation.

Anledningen är att vår personal omfattas av ett lagstadgat krav enligt patientdatalagen där det krävs att en journal ska föras. Vi följer även de av Socialstyrelsens allmänna råd om journalföring

I enlighet med Patientdatalagen 3 kap 17 § sparar vi våra journaler i 10 år, räknat från att vi har gjort den sista noteringen i journalen. Lagringstiden kan dock ändras i framtiden om lagkraven skulle ändras.

Du måste lämna oss betalningsinformation för att vi ska kunna genomföra din betalning. Vilken betalningsinformation som lämnas beror på vilken typ av betalningsmetod det handlar om. Vi sparar även din betalningsinformation för vår bokföring och för liknande dokumentationLagringstiden kan dock ändras i framtiden om lagkraven skulle ändras.

I de fall där en behandling blir finansierad av en extern part, som t ex av ett försäkringsbolag eller landsting, får Sjuksköterska Björn AB information från dessa. Information består dels av uppgifter om din identitet, dels en bekräftelse på finansiering med eventuella begränsningar eller villkor. Vi har ingen kontroll över hur den externa finansiella parten behandlar dina personuppgifter. Istället hänvisar vi i dessa fall till den externa partens personuppgiftspolicy.

För att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig som kund måste vi behandla dina betalningsuppgifter. Efter att du gjort din betalning raderar vi alla dina betalningsuppgifter. För vår bokföring måste vi spara sådan räkenskapsinformation som t ex fakturor där namn och adress förekommer. Enligt Bokföringslagen 7 kap 2 § ska all sådan information sparas till utgången av det sjunde året, räknat efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Du kan kommunicera med oss i sociala medier och använda vår hashtag instagram.com/sjukskoterskabjorn samt tagga våra bilder. De personuppgifterna (t ex ditt profilnamn och bilder) som du lämnar till oss i sociala medier används endast i det aktuella mediet. När du taggar oss i bild eller delar information på vår profil anses det att du lämnat ditt samtycke till att bilden/informationen får visas i vår profil på det sätt som är sedvanligt i det aktuella mediet. Vi kan, på din begäran, ta bort information i de fall där mediet inte tillåter att du själv tar bort det.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig. Den lagliga grunden som vi har för att behandla dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård och marknadsföring. I vissa fall kan vi använda ditt förnamn om vi önskar att göra nyhetsbrevet mer personligt utformat. Önskar du säga upp

prenumerationen kan du klicka på den länk som finns med i vårt nyhetsbrev. Behandlingen av dina personuppgifter upphör när du klickat på denna länk.

Innan vi eventuellt använder bilder på dig får du underteckna och godkänna ett särskilt dokument. Bilderna kan komma att användas för att visa vad vi erbjuder kunder före och efter en behandling. Om du inte längre önskar att vi använder dina bilder kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi kan också be om att få upprätta ett särskilt avtal om att få rätt att använda bilder på dig som används i vår egen marknadsföring. Avtalet kan innebära att du mister rätten att återkalla ditt samtycke för att använda bilderna. Om så skulle vara fallet, kommer det dock att framgå av avtalet.

I vissa fall kan vi behöva hämta information om dig från en annan part än dig själv. Det kan bland annat handla om att ta in journaler från en vårdgivare som du tidigare har besökt. Men innan vi hämtar in sådana uppgifter kommer du att bli tillfrågad och få godkänna inhämtningen.

Om det är nödvändigt eller motiverat kan det förekomma att dina personuppgifter överförs till eller delas med andra. Ett sådant exempel är koncernbolag.

Vanligtvis skickar vi recept elektroniskt till alla apotek i Sverige, vilket innebär att alla apoteken kan se ditt recept. Det kan dock i vissa fall hända att ett recept måste skickas till ett namngivet apotek. Om du behöver en remiss till en mottagning kommer din behandlare att skriva och skicka remissen till den aktuella mottagningen.

I de fall det krävs enligt lag eller om du har godkänt det, så kan vi behöva lämna nödvändig information till en myndighet. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vilken information som vi kan lämna till myndigheter.

Dina personuppgifter kommer bara att behandlas i Sverige eller inom EU/EES. Inga personuppgifter kommer att överföras eller behandlas i ett land utanför EU/EES, utan att du blir informerad om att överföringen kan göras på ett lagligt och säkert sätt.

Dina rättigheter i sammanfattning:

Att få tillgång till och flytta din data
Du har rätt att begära en kopia av dina lagrade personuppgifter samt få veta hur uppgifterna bland annat har hämtats in, används och delas. Kopian är gratis och du kan göra din begäran när som helst.

Du kan även begära att få del av uppgifterna i din patientjournal, bortsett från sådant som eventuellt kan begränsas av lagen. Vidare har du rätt att föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du så önskar.

Att invända mot behandlingen av dina uppgifter
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Vi tar eventuella invändningar från dig i beaktande och gör bedömningar i de enskilda fallen. I de flesta fall upphör vår behandling av de aktuella personuppgifterna.

Att begära skadestånd
Skulle du ha lidit skada av att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lag, så har du rätt att begära ersättning.

Att rätta dina uppgifter
Du har rätt att korrigera om det finns felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv. Skulle du anse att en uppgift är oriktig eller missvisande uppgift har du rätt att begära att den antecknas i din journal.

Att få uppgifter raderade
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för. Det kan även handla om att det inte finns en laglig grund för att behandla dina personuppgifter.

Att begära begränsning
Om dina personuppgifter är oriktiga har du rätt att begära att vår behandling av uppgifterna begränsas tills att vi har korrigerat dem.

Att lämna klagomål
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i dessa frågor. Det kan även finnas andra krav eller bestämmelser som begränsar eller utökar dina rättigheter. Exempelvis kan det finnas rättsliga skyldigheter (se nedan) som gör att vi inte får lämna ut, flytta delar av dina uppgifter eller att vi inte får spärra eller radera dina uppgifter.

Rättsliga skyldigheter
De rättsliga skyldigheter som kan komma i fråga är bland annat: Patientdatalagen och annan hälso- och sjukvårdslagstiftning, sekretesslagstiftning, arkivlagstiftning samt bokförings- och skattelagstiftning. Måste dina personuppgifter sparas av oss på grund av rättsliga skyldigheter, kommer de endast att användas i syfte att uppfylla de aktuella skyldigheterna.

Viktigt att känna till om denna policy
Du har alltid rätt att få veta mer om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för dina personuppgifter och hur behandlingen sker.

Du kan alltid kontakta oss via e-post om du har frågor kring dina personuppgifter. sjukskoterskabjornab@gmail.com

Enligt denna personuppgiftspolicy är Sjuksköterska Björn AB personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.